Algemene voorwaarden Zaterdag Bijbel Seminars

Voorwaarden voor deelname

Versie: 5 juni 2020.

De Zaterdag Bijbel Seminars zijn een initiatief van Stichting Titus. Het bestuur van Stichting Titus heeft een groep coördinatoren (hierna: de 'stuurgroep') belast met de uitvoering van, de leiding over en de dagelijkse gang van zaken betreffende de Zaterdag Bijbel Seminars. Bij deelname aan de Zaterdag Bijbel Seminars gelden de volgende algemene voorwaarden:

De persoon die te kennen geeft deel te willen nemen aan de Zaterdag Bijbel Seminars (hierna: de deelnemer) kan zich opgeven voor het dagprogramma en/of voor het dagprogramma en de aansluitende Module Oude Talen. Voor beide respectievelijke onderdelen van de Zaterdag Bijbel Seminars stelt de stuurgroep een tarief (hierna: de cursusbijdrage) vast.

1. De cursusbijdrage voor het dagprogramma wordt onder andere besteed aan: vergoedingen voor docenten, huur, cursusmateriaal, lunch , koffie/ thee e.d. De cursusbijdrage dient door de deelnemer volledig te zijn overgemaakt uiterlijk een week voor de aanvang van de eerste cursus van het nieuwe seizoen op het hieronder genoemde IBAN. Bij de betaling is het nodig te vermelden: de naam van de deelnemer en ook: 'ZBS – dagprogramma’ of ‘ZBS – dagprogramma en Module Oude Talen’ of alleen ‘Module Oude Talen’ en indien men de ZBS digitaal wil volgen, vermeldt dan het woord ‘digitaal’ bij uw keuze.

2. De deelnemer aan de Zaterdag Bijbel Seminars kan na het voldoen van de cursusbijdrage ieder seizoen (10 maanden in het jaar) de cursussen volgen van de Zaterdag Bijbel Seminars. Hij(1) krijgt (na inschrijving via de website en voldoening van de cursusbijdrage) bericht via e-mail dat hij ingeschreven is, waarbij hij ook een persoonlijke inlogcode ontvangt die hem in staat stelt de audio-opnames van voorgaande cursussen van het betreffende seizoen terug te zien en te beluisteren.

3. Deelname geschiedt voor slechts één seizoen tegelijk. Indien de deelnemer ook de volgende seizoenen wenst deel te nemen (wat aangeraden wordt), dan dient hij zich telkens voor elk opvolgend seizoen van de achtereenvolgende jaren opnieuw op te geven. Daarnaast is het mogelijk met een – door de stuurgroep te bepalen - speciaal tarief zich aan te melden voor één afzonderlijk seminar als ‘daggast’.

4. Tijdens het seizoen kan - als er plaats is - een nieuwe deelnemer instromen, alleen na e-mailcontact met en na goedkeuring van de stuurgroep. De stuurgroep bepaalt in een dergelijk geval wat de cursusbijdrage zal zijn die de instromende deelnemer moet voldoen.

5. Echtparen die vanwege hun gezinssituatie 'om-en-om' de cursus willen volgen, hoeven slechts voor één persoon te betalen.

6. Bij voldoende deelname(2) zullen de Zaterdag Bijbel Seminars beginnen op de eerste zaterdag van de maand september en eindigen op de eerste zaterdag van juni daarop volgend.

(2) Te bepalen door de stuurgroep.

7. Zijn er niet voldoende deelnemers ingeschreven op 15 augustus voorafgaand aan de aanvang van het daaropvolgende seizoen, dan gaan de Zaterdag Bijbel Seminars helaas niet door. Het volledige reeds betaalde cursusgeld zal dan zo spoedig mogelijk teruggestort worden op de rekening van de deelnemer.

8. Zijn er meer deelnemers dan de stuurgroep kan plaatsen, dan hanteert de stuurgroep een wachtlijst. Een deelnemer die op de wachtlijst staat, zal ingelicht worden als er een plaats vrij komt. De verplichting om cursusgeld te voldoen, wordt opgeschort indien een deelnemer op de wachtlijst staat. Indien de deelnemer heeft betaald en op de wachtlijst staat, wordt de cursusbijdrage naar rato teruggestort voor elke niet bijgewoonde zaterdag terwijl de deelnemer op de wachtlijst staat.

9. a. In geval de deelnemer annuleert binnen één week voordat de cursussen beginnen, ontvangt deze 90% van de cursusbijdrage retour, wegens reeds door de stuurgroep gemaakte voorbereidende kosten. Annuleert de deelnemer tijdens het seizoen, dan vervalt het recht op teruggave van de cursusbijdrage.
b. Als er vanwege ernstige medische redenen verdere deelname aan de cursussen onmogelijk wordt, dan zullen de reeds gestorte bijdragen gerestitueerd worden. Deze regeling geldt alleen voor de resterende – als gevolg van ziekte - niet gevolgde zaterdagen en geldt niet voor de hele cursus.
c. Verzuimde zaterdagen kunnen niet verrekend worden met kosten voor toekomstige cursusdagen. Ook is er geen restitutie mogelijk bij kortdurende ziektes (bijv. 'een griepje').
d. Restitutie van het cursusgeld gebeurt pas na goedkeuring van hiervan door de stuurgroep.
e. Omdat de cursusbijdrage laag is gehouden, wordt een vrijwillige collecte gehouden om ook de kosten voor de docenten te dekken.

10. Wanneer iemand het dagprogramma graag wil volgen, maar de cursusbijdrage vormt een verhindering, dan kan de deelnemer dit schriftelijk of per mail aan de stuurgroep kenbaar te maken. Er wordt dan een mogelijkheid gezocht om toch aan de Zaterdag Bijbel Seminars deel te kunnen nemen. Dit geldt niet voor de Module Oude Talen.

11. Door deelname aan de ZBS gaat de deelnemer ermee akkoord de nieuwsbrieven van Stichting Titus / Uitgeverij Daniél, te ontvangen.

12. Het bestuur van Stichting Titus (voor de gegevens zie onder) is verantwoordelijk voor de (uitvoering van de) Zaterdag Bijbel Seminars en zal beslissen in geval een van bovenstaande voorwaarden niet toepasbaar blijkt op enige situatie. Afspraken hierover moeten schriftelijk worden vastgelegd.

13. Indien één van de bepalingen strijdig blijkt te zijn met enig wettelijk voorschrift, dan zal de stuurgroep met de deelnemers aan de Zaterdag Bijbel Seminars in overleg treden over een vervangende regeling die in de geest is van de vernietigde bepaling. Deze vervangende regeling is slechts geldig tot de afloop van het betreffende seizoen. Deze vervangende regeling wordt schriftelijk vastgelegd en gepubliceerd op de website van de Zaterdag Bijbel Seminars.

14. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen ten aanzien van de Zaterdag Bijbel Seminars en/of deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Zwolle.

Stichting Titus
Zaan 14
NL-8032 AG Zwolle
Bankrelatie van Stichting Titus:
NL11 INGB 0008974941 t.n.v. Titus ZBS.
Deze stichting is een Anbi en giften voor de seminars zijn welkom op dit zelfde bankrekeningnummer, o.v.v. 'gift ZBS’. Giften aan deze stichting zijn aftrekbaar bij de belastingaangifte.